ХЕНРИ ФАЙФ

БИ ДЖЕЙ НЕ ОТГОВАРЯ...

Превела Весела Петрова

Първа глава
Тиктакането на часовника бавно отмерваше секундите. Махалото с форма на
осмолъчна звезда плавно изминаваше своя път. На потъмнелия от времето
циферблат до тънките римски цифри бяха изобразени знаците на Зодиака.
"Интересно, на колко ли е години?" - помисли си Грег, като разглеждаше с
любопитство древния механизъм в дървената кутия. Беше виждал такива само
по филмите. Свери информацията на ръчния си хронометър с показанията на
стрелките със странна форма. Часовникът вървеше учудващо точно. Явно
махалото беше коригирано по изкуственото притегляне в станцията, което
бе по-слабо от земното.
Грег се отдръпна и седна в едно кресло. Не обичаше много-много да чака,
но нищо друго не му оставаше. Побарабани с пръсти по облегалката и
отново заразглежда кабинета, защото идваше тук за пръв път и му беше
интересно. И тъй, Грег Милър, пилот първи клас от службата за далечни
полети, седеше в кабинета на прекия си началник Джон Майлс в един от
секторите на петата транспортна площадка в голямата междинна станция
"Джемини", която се въртеше в геостационарна орбита около Нептун. Той
чакаше идването на още един началник, само че с много по-висок ранг от
Джон Майлс. А тъй като големите чиновници имат навика да не се отнасят
особено внимателно към времето на подчинените си, Грег заразглежда
интериора.
Той чувстваше, че му предстои сериозен разговор. Особено щом прекият му
шеф говори невероятно мъгляво за пристигането от Земята на представител
на централния щаб, който иска да се срещне с теб на всяка цена. И
действително, идването на човек от центъра в станцията на самата граница
с далечния Космос само за един поверителен разговор е твърде необичайно
събитие. Традиционните канали за далечна връзка осигуряваха напълно
цялата оперативно-работна информация. И изведнъж - транспортиране само
на едно упълномощено лице... Впрочем Грег научи това едва сега, от
краткото пояснение на Майлс. А за всички останали този човек беше
обикновен пътник в патрулния кораб от Земята.
Майлс откъсна очи от малкия екран върху бюрото си и със стоическо
изражение погледна Грег. С целия си вид показваше, че няма какво да се
прави, освен търпеливо да се чака - такива птици не кацат всеки ден при
нас. Сякаш за да не подлага повече търпението им на изпитание, вратата
безшумно се отвори и в стаята с енергична походка влезе висок побелял
мъж със сурово и същевременно открито лице. Майлс скочи и се изпъна.
Влезлият го погледна с тънка ирония и пръв протегна ръка за поздрав.
Сетне се обърна към Грег, който също беше станал.
- Извинете, че ви накарах да чакате. Трябваше да поостана у началника на
станцията - какво да се прави, протоколна суета - малко криво се усмихна
и към двамата, отпусна се в креслото и с жест покани събеседниците си да
последват примера му.
Милър и Майлс седнаха, после Майлс напълни три чаши от сифона на
масичката. Гостенинът кимна с благодарност и продължи:
- И тъй, господин Милър и господин Майлс, да започваме. Аз съм Гейбриъл
Карпентър, главен специалист в четвърти отдел на централния щаб на
Единната световна служба за космически съобщения. Вероятно сте твърде
учудени от появата ми, нали? - той пак се усмихна някак сухо, като
внимателно наблюдаваше реакцията им.
Двамата мълчаливо кимнаха, без да се докосват до чашите си. Карпентър
доволно притвори очи, сякаш не беше и очаквал друг отговор, прехвърли
крак върху крак и отново запита:
- Какво ще ми разкажете за случая с Би Джей 86?
Милър и Майлс се спогледаха и след кратка пауза думата по старшинство
взе Майлс:
- Би Джей е пилотиран товарен кораб. Преди повече от година и половина
стартира от нашата транспортна площадка с товар от редки метали и други
суровини. Трябваше да стигне до индустриалната зона на орбита около
Марс, но се отклони от курса си и изчезна безследно заедно с екипажа.
Делото официално е заведено към случайните катастрофи. - Майлс помълча
малко, за да си спомни някои подробности. - Фирмата, която беше наела
кораба, и роднините на пилотите получиха пълната застраховка... Май това
е всичко.
Карпентър премести проницателния си поглед върху Милър, но Грег само
поклати глава:
- Това е , което знаем. По всички телеканали съобщаваха подробно за
случилото се. Или има някакви нови подробности?
Карпентър се подсмихна и отговори на въпроса с въпрос:
- Милър, а вие какво знаете за работата на обект РХ-12 в орбитата на
Тритон?
Грег се постара да прикрие учудването си и за да спечели време, се зае
да разпечатва една тонизираща дъвка. Ами да, това беше най-недостъпният
за външни лица научно-технически комплекс в цялата област на големите
планети... Той лапна ментоловата плочка, която приятно охлади езика му,
улови не по-малко учудения поглед на шефа си и каза, като леко се
запъваше:
- За този обект не е известно много... Там действа концернът "Джиазу".
Трийсет процента от капиталите му са собственост на държавни органи.
Работи в сферата на издирване на нови свръхмощни енергийни източници...
- Грег вдигна вежди и се замисли, ровейки в паметта си, сетне допълни: -
Транспортният поток е еднопосочен - затам със специални рейсове се
извозват материали и техника през нашата площадка, а оттам не идва нищо.
Изглежда засега изследванията им не дават големи резултати. Цялата
служебна информация се предава по специален канал. Май това е всичко.
- Не сте осведомен зле, без особени подробности, но в общи линии напълно
изчерпателно. - Карпентър почука с пръст по масата. - А не виждате ли
връзка между тези два въпроса?
Майлс и Милър отново се спогледаха и едновременно поклатиха глави.
- Правилно, точно така трябва да изглежда за всички непосветени -
доволно изрече човекът от центъра.
Той стана, замислено премина през кабинета, няколко минути разглежда
старинния часовник, сетне рязко се обърна към двамата.
- А връзка има. Малцина знаят за нея, но тя съществува. Само че нека
веднага се разберем - всичко, което ще се каже между тези стени,
представлява най-секретна информация и ничии уши не трябва да го чуят.
Тук съм в качеството си на пълномощник от моята служба по разследване на
делото Би Джей 86.
Двамата се спогледаха с най-сериозен вид.


download all file - 73kb .zip